حقوقی
1- معاونت در قتل عمد توسط ورثه
در صورتى كه خانمى از شوهرش، به اتّهام ضرب و جرح، شكايت نمايد، و پس از محكوميّت زوج، زوجه فوت نمايد، لطفاً بفرماييد:

الف) در فرض عدم انتساب فوت به شوهر، آيا زوج از ديه ضرب و جرح كه خود مسؤول پرداخت آن است، ارث مى برد؟

ب) در صورت انتساب قتل به شوهر، در سه صورت عمد، شبه عمد و خطاى محض، آيا حكم مسأله تفاوتى پيدا مى كند؟
شخصى كه جنايتى كرده خودش از ديه آن ارث نمى برد، بنابر احتياط واجب، ولى اگر جنايت غير عمدى باشد ارث مى برد.
2- عدم ارث بردن جانی از دیه
در صورتى كه خانمى از شوهرش، به اتّهام ضرب و جرح، شكايت نمايد، و پس از محكوميّت زوج، زوجه فوت نمايد، لطفاً بفرماييد:

الف) در فرض عدم انتساب فوت به شوهر، آيا زوج از ديه ضرب و جرح كه خود مسؤول پرداخت آن است، ارث مى برد؟

ب) در صورت انتساب قتل به شوهر، در سه صورت عمد، شبه عمد و خطاى محض، آيا حكم مسأله تفاوتى پيدا مى كند؟
شخصى كه جنايتى كرده خودش از ديه آن ارث نمى برد، بنابر احتياط واجب، ولى اگر جنايت غير عمدى باشد ارث مى برد.
3- معاونت در قتل عمد توسط ورثه
آيا معاونت در قتل عمد، از موانع ارث به شمار مى رود؟
در صورتى كه معاونت به شكلى باشد كه قتل به هر دو نسبت داده شود، هم قاتل و هم معاون، هر دو از ارث محرومند; امّا اگر به اين صورت نباشد، مثل اين كه سلاحى در اختيار قاتل قرار داده، يا جاى مقتول را به او نشان داده، اين گونه معاونت، مانع از ارث نيست.
+ نوشته شده در  جمعه یکم آبان ۱۳۸۸ساعت 15:31  توسط محمد قضائی |